SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Observatori de sostenibilitat i religions

SUSTAINABILITY AND RELIGIONS

Recerca

Per l’exploració de les contribucions en acció social i sostenibilitat per part de les entitats religioses presentes a Catalunya, es realitza un estudi empíric, tot i que s’emmarca principalment en el paradigma qualitatiu, es desenvolupa mitjançant una metodologia mixta amb dues tècniques diferents de recollida de dades: per una part es comptabilitza la presencia d’indicadors vinculats amb els àmbits prioritaris del desenvolupament sostenible, presents a les pàgines web de les entitats religioses (anàlisis quantitatiu). Per altra banda es realitzen entrevistes en profunditat semi-estructurades a diferents líders religiosos (anàlisis qualitatiu), que s’analitzen mitjançant el programa informàtic d’anàlisi qualitatiu Atlas-ti.

Anàlisi quantitatiu

Gràcies a les base de dades aportada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, s’ha recollit i classificat el total d’activitats i serveis que ofereixen les entitats religioses.

Per tal de conèixer la contribució de les religions a la sostenibilitat integral, s’han classificat les activitats i serveis que ofereixen les entitats i que estan presents en les webs amb els àmbits prioritaris pel desenvolupament sostenible recollits en els documents de Nacions Unides (UNESCO, 2005). Aquests àmbits de prioritaris pràcticament coincideixen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides al setembre de 2015, però donat que a l’inici d’aquesta recerca encara no estaven publicats, s’ha triat com a document de referència la publicació de l’Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) quan començava la Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible al 2005.

Per realitzar un recompte sistemàtic, relacionem els àmbits prioritaris o ítems de cadascuna de les dimensions de la sostenibilitat i comptabilitzem el nombre de vegades que apareix, en les pàgines web de les entitats religioses proporcionades per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

Podem veure els resultats de l’anàlisi al Mapa d’actuacions.

Anàlisi qualitatiu

La recerca qualitativa s’ha basat en l’anàlisi i codificació de les 17 entrevistes realitzades a informants claus (líders religioses), seleccionant com a mostra les entitats religioses amb presència a Catalunya.